در
3 ( 3 / 5 )
با سلام
لطف اندازه های این مودم را قید بفرمایید.